Stichting Mitialto

Cijfers

Toelichting staat van baten en lasten

Inkomsten. Er is in 2016 voor Euro 100.000 aan giften ontvangen. Hiervoor is geen fondswerving gepleegd, daar dit bedrag door particulieren is geschonken. Over deze giften zijn geen belastingen verschuldigd, omdat de stichting geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI - RSIN/fiscaal nummer 815146188).

Donaties. Betreft de toegezegde donaties over 2016: Giften worden verwerkt in het boekjaar dat deze door het bestuur vastgesteld zijn en schriftelijk medegedeeld zijn aan de begunstigde. Het totaal aan toegezegde giften over 2016 bedroeg Euro 113.476.
Een bedrag van Euro 49.900 is, deels onder voorbehoud, toegezegd door het bestuur in 2016, maar is per balansdatum nog niet betaald. Deze donaties zullen in de staat van baten en lasten 2017 verwerkt worden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in Euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (in Euro's)

 

Toelichting vorderingen / liquide middelen

Overige vorderingen Euro 85. Dit betreft de nog te ontvangen bankrente over 2016.

Liquide middelen Euro 34.845. Er zijn drie bankrekeningen. Het betreft een rekening-courant met een saldo op 31.12.2016 van Euro 176 en een rekening-courant in BelgiĆ« met een saldo van Euro 1.282, een internetspaarrekening met een saldo van Euro 14.830 en een spaarrekening die een saldo aangeeft van Euro 18.557. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen. Dit staat ter vrije beschikking van het bestuur, in overeenstemming met de doelstellingen uit de statuten. 
De mutaties in het stichtingsvermogen worden uitsluitend veroorzaakt door het resultaat over het boekjaar.

Cijfers Mitialto